Berea Newydd, Bangor

 

image

Enw’r Eglwys: Berea Newydd

Lleoliad a Chôd Post yr Eglwys: Rhodfa Dewi Sant, Ffordd Penrhos, Bangor LL57 2AX

Gweinidog yr Eglwys: Y Parchg Ddr Elwyn Richards

Swyddog Plant ac Ieuenctid a Cyswllt Coleg y Bala: Owain Davies
Swyddogion yr Eglwys:
Ysgrifennydd : Mr. Gareth Emlyn Jones
Ysgrifennydd y Cyhoeddiadau : Mrs Eirian Howells
Trysorydd : Mrs Cynthia Owen
Gosod yr Adeilad : Mr John Wynn Jones
Ysgrifenyddion Ariannol : Dr. Gwilym Roberts, Mr A Gwyn Jones
Hefyd : Mr. Wyn Griffiths, Mr. John Griffith, Miss Dilys Jones, Mr. R Maldwyn Thomas, Mr. Clement Jones, Mrs. Elizabeth Roberts, Mr. Robat H Roberts a Mr. Geraint Hughes, Ms. Menna Baines, Mr. Alwyn Lloyd Ellis, Dr. Elin Walker Jones, Miss Gwenno Pritchard a Mrs. Delyth Oswy Shaw.

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys (hy cyfarfodydd wythnos ac oedfaon y Sul):
Oedfaon y Sul : 10 y bore a 5.30 yr hwyr
Cyfarfodydd wythnos : nos Iau am 7

Cylchlythyr Capel Berea Newydd Rhifyn 3 - cliciwch yma

Ffurfiwyd yr Eglwys newydd hon yn Ionawr 2003 pan unwyd 5 eglwys leol sef: Berea, Twrgwyn, Y Graig, Caerhun a Phentir.

Adeiladwyd yr adeilad newydd ar safle yr hen Ysbyty Dewi Sant pan ddymchwelwyd hen gapel Berea fel rhan o’r datblygiad o siopau a chyfleusterau hamdden.

Trefnir cludiant (yn rhad ac am ddim) trwy fws neu gar i unrhyw un sydd yn cael trafferth i gyrraedd y capel.
Mae’r eglwys wedi ymrwymo i fod yn eglwys Masnach Deg
Cyhoeddir cylchgrawn yr eglwys, sef Ichthus, yn chwarterol

Mae’r adeilad yn fodern, gyda lle parcio helaeth a chyfleusterau i’r anabl.
Defnyddir yr adeiladau yn helaeth gan y gymuned. Yn rheolaidd bydd dosbarthiadau dysgu Cymraeg yn cyfarfod yma dan nawdd y Brifysgol. Hefyd mae’r U3A ( Prifysgol y Drydedd Oes) yn cyfarfod yma’n wythnosol. Bydd arholiadau cerdd yma dair gwaith y flwyddyn a nifer o gyfarfodydd achlysurol eraill.

19.12.18 Nadolig llawen
Gweithgareddau ‘Llanllanast’ ym Merea
Nadolig llawen gan bawb sy efo’r Banc Bwyd yng Nghadeirlan Bangor. Diolch o galon am eich rhoddion hael yn ystod y flwyddyn.

 

 

 


08.01.18 Swyddog Plant ac Ieuenctid Newydd

Swyddog Plant ac Ieuenctid a Cyswllt Coleg y Bala: Owain Davies

Clwb CIC Bach – nos Lun am 6.15pm


30.10.17 Gweithgareddau ‘Llanllanast’ ym Merea
Gweithgareddau ‘Llanllanast’ ym Merea
Dydd llun 30 Hydref death rhai o aelodau eglwysi Emaus a Berea Newydd; Bethlehem, Abergwyngregyn a Bethania y Felinheli ynghyd i gynnal bore o weithgareddau ‘Llanllanast’ ym Merea. Trefnwyd pob math o weithgareddau crefft a chadw’n heini a chafwyd gwasanaeth bywiog dan arweiniad Dr Owain Edwards, Coleg y Bala. Roedd yn agos i gant o blant ac oedolion yn bresennol a chafwyd paned a lluniaeth i bawb yn y festri amser cinio.

Diolch i Owain Davies, Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Gofalaeth bangor a’r Cyffiniau am gymryd yr arwenau, ac i bawb fu’n cynllunio ac yn trefnu, ac i griw Coleg y Bala a’r gwirfoddolwyr eraill am eu cymorth.

Cliciwch yma i weld y lluniau.


29.pobl03.16 Bore Sul y Pasg

Yn blygeiniol ar fore Sul y Pasg cynhaliwyd oedfa dan nawdd Cytun Bangor ar y Gwersyll Rhufeinig uwchlaw'r Fenai. Arweiniwyd yr addoliad gan y Parchg Elwyn Richards a chymerwyd rhan gan gynrychiolwyr o eglwysi'r ddinas. Yna cafwyd brecwast i bawb yn eglwys Penrallt.29.03.16 Bore Gwener y Groglith
pobl
Bore Gwener y Groglith bu i rai o aelodau Berea Newydd ymuno mewn taith o dystiolaeth a drefnwyd gan Cytun Bangor o eglwys Sant Ioan y Methodistiaid i lawr y Stryd Fawr at yr orsaf bysiau. Arhoswyd wrth y gadeirlan am enyd o fyfyrdod a chafwyd pregeth gan Eleri Jones o PenuelPendref ar ddiwedd y daith.19.10.15 Cyfarfod Sefydlu ein Bugail Newydd
pobl
Nos Iau y 15ed o Fedi fe gynhaliwyd cyfarfod sefydlu ein bugail newydd, sef y Parchedig Ddoctor Elwyn Richards. Daeth cynulleidfa dda i’r gwasanaeth o eglwysi Bangor ac o eglwysi Henaduriaethau Arfon a Môn ac ymhellach. Cafwyd gwasanaeth hwyliog a bendithiol a phaned ar y diwedd i gloi’r noson mewn ysbryd o gyfeillgarwch a llawenydd.

Llywyddwyd y gwasanaeth gan Dr. W. Gwyn Lewis (Llywydd Henaduriaeth Arfon) a cymerwyd rhan gan y Parchedigion Gwenda Richards, Marcus Robinson, Eric Jones, Megan Williams, Olaf Davies, Richard Brunt ac Edwin O. Hughes. Byrdwn y gweddiau oedd gofyn am fendith ar yr ofalaeth a’i bugail newydd ac i’r holl aelodau beidio digaloni a llaesu dwylo ond yn hytrach i barhau i weithio’n frwdfrydig tros Grist gan fod gan pob aelod ei ran i chwarae a’i gyfraniad i wneud.

Cynrychiolwyd tair eglwys yr ofalaeth yn y gwasanaeth gan blant ac aelodau o’r eglwysi unigol a croesawyd y gweinidog i’w ofalaeth gan Mr John H. Wynn Jones. Soniodd am y cydweithrediad oedd yn bodoli rhwng y dair eglwys ac yn benodol am y cydweithio hapus a fu twy’r cyfnod penodi.

Wrth ymateb i’r croeso, diolchodd Dr. Richards i bawb a gymerodd ran yn y gwasanaeth ac i bawb oedd wedi dod i’w gefnogi. Dywedodd mor falch oedd o fod yng nghwmni ffrindiau a’i fod wedi cael croeso mawr yn barod. Ei fwriad a’i sicrwydd oedd cael cydweithio’n hapus a bendithiol yn yr ofalaeth ac adeiladu ar yr hyn a fu o’r blaen.

Rhoddwyd anerchiad gan y Parch Richard Brunt, ffrind coleg i Dr. Richards ac un sydd yn ei adnabod yn dda. Dewisodd ddameg y Gweithwyr yn y Winllan fel themau gan bwysleiso nad neges economaidd oedd y ddameg ond neges ysbrydol sef fod Duw yn rhoi i bawb yn ôl ei haelioni ei hun ac nid yn ôl haeddiant yr unigolyn. Dewisodd dri penawd perthnasol sef:-
• “Perspective” Newydd o drin pawb yr un fath a’i fod yn gydwybodol sicr mai felly y bydd y gweinidog newydd yn trin ei aelodau mewn ysbryd o gydweithio. Tystiolaethodd Richard Brunt am brofiad Elwyn Richards mewn addysgu, ei ddealltwriaeth o ddiwinyddiaeth a’i allu i bregethu.
Adeiladu perthynas gan mai hanfod gras yw perthynas. Ni allwn bwyso a mesur perthynas yn ôl safonau’r byd ac mewn gwir berthynas mae pawb yn cael eu trin yn gyfartal. Dyma un o nodweddion pennaf natur Elwyn Richards fel unigolyn a gweinidog, ac un sydd â’r ddawn i drin pobol. “Unrelenting” oedd y gair a ddefnyddiodd am ei agwedd at ei waith, un sydd yn llafurio’n ddibaid ond heb golli golwg ar bobol.
Meithrin parodwydd i fod yr un mor hael wrth bawb, ac un felly yw ein gweinidog newydd, yn hael â’i amser a’i gefnogaeth ac yn roddwr wrth natur, yn gwneud ei gymwynasau yn y dirgel ac yn gweithio’n dawel a thrylwyr.
Tynwyd y gwasanaeth i’w derfyn gan y Parch Edwin Hughes, un arall sydd yn adnabod Elwyn Richards yn dda.

Llongyfarchodd y gweinidog ar ei benodiad a diolchodd i bawb am wasanaeth bendithiol. Dymunodd pob bendith i’r ofalaeth a nododd y croeso amlwg a’r gefnogaeth oedd yn bodoli’n barod. Mewn gair wrth y gynulleidfa, gofynnodd iddynt i edrych ar ei ôl gan eu sicrhau fod ganddynt weinidog galluog a doeth tu hwnt a’i fod hefyd yn dipyn o gymêr. Rhoddodd ei sicrhad i bawb y bydd yn gweithio’n ddibaid trostynt ond i bawb gofio, mewn swydd sydd yn “24 x 7” rhaid cofio am y balans.


04.10.15 Oedfa Deulu
poblBore Sul , 4 Hydref, cynhaliwyd Oedfa Deulu ym Merea Newydd pryd y croesawyd ymwelwyr o India i'r gwasanaeth. Roedd Mr a Mrs Fidel War, a'u mab Hyyoio a'u merch Fiona, o Shillong yng Ngogledd Ddwyrain India, yn aros gyda Mr a Mrs Gwynn Angell Jones yn y Felinheli am rai dyddiau. Roeddynt wedi dyheu am gael ymweld â Chymru - y wlad a ddaeth a chenhadon a’r efengyl i fryniau Casia a Jaintia. Roeddynt hefyd eisiau olrhain hanes rhai o’r cenhadon meddygol fel Miss Marian Prichard fu’n byw yn Hen Golwyn ar ôl dychwelyd o’r maes cenhadol.

Mae gan Mr War gysylltiad swyddogol ag ysbyty Dr Norman Tunnel ym mhentref Jowai. Ef yw cadeirydd y pwyllgor rheoli ers chwe mlynedd ac mae newydd gael ei ail ethol am dair mlynedd arall.

Thema'r gwasanaeth oedd 'Perthyn i Deulu Duw' a chafwyd cyfle i sôn am y cysylltiad rhwng Cymru a Gogledd Ddwyrain India. Diolchodd Mr War hefyd am bob cymorth a dderbyniodd ysbyty Jowai gan aelodau Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac adroddodd y Gweinidog ychydig o hanes ei ymweliad ef â'r ysbyty .

Cyflwynwyd anrhegion i Mr War a'i deulu ar ran yr ysgol Sul a'r eglwys gan Ms Menna Baines, a diolchodd Mr Wyn Griffiths i bawb a gymerodd ran yn y gwasanaeth.


Cyfarfod Chwiorydd Henaduriaeth Arfon yn Eglwys Berea Newydd Nos Fawrth 19 Mai 2015
merched
Cafwyd noson ddifyr yn Eglwys Berea Newydd, nos Fawrth, 19 Mai, pan ddaeth Mrs Sarah Morris, Ysgrifennydd Adran Chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru, i anerch chwiorydd Henaduriaeth Arfon. Testun ei sgwrs oedd ‘Cynllun Dorcas’ Adran y Chwiorydd a dangosodd fel y gellid amrywio’r deunydd ar gyfer cynulleidfaoedd bach a mawr. Diolchodd y Llywydd, y Parchedig Gwenda Richards, i Miss Elsbeth Jones, yr Ysgrifennydd, am ei gwaith yn trefnu’r cyfarfod , ac i’r Trysorydd, Mrs Glenys Trainor, am ei llafur yn casglu cyfraniadau ariannol yr eglwysi. Chwiorydd Berea Newydd oedd yn gyfrifol am y Rhannau Dechreuol a hwy hefyd fu’n paratoi’r baned ar derfyn y cyfarfod. Diolchwyd iddynt gan y Llywydd.


CIC Bang
pobl ifancCynhaliwyd twrnamaint tennis bwrdd cyntaf erioed CIC Bang nos Fercher 3 Gorffennaf gyda 11 o bobl ifanc yn cymryd rhan. Gwahoddwyd Andrew Settatree o Gynllun EFE atom i roi trefn ar y cyfan. Roedd ganddo App arbennig ar gyfer trefnu rowndiau ac ef hefyd oedd dyfarnwr yr holl gemau. Gyda chyffro mawr y cystadu arall ym Wimbledon yn gefndir i’r cyfan ac Andy Murray newydd lwyddo i guro Verdasco ar ôl bod ar ei hôl hi er mwyn cyrraedd rownd gyn-derfynol, cafwyd cystadlu brwd a’r gefnogaeth yn hwyliog. Wedi’r rownd cyn derfynol cawsom sgwrs amserol gan Andrew yn sôn am y fuddugoliaeth fwyaf a geir yn Iesu. Yna cynhaliwyd y rownd derfynol gyda Gruff Pari yn curo Rhun Gwilym i ennill tlws arbennig CIC Bang. Llongyfarchiadau mawr iddo!

taflu dwr Gyda’r tywydd poeth wedi cyrraedd o’r diwedd rhaid oedd cael gweithgaredd i oeri rhywfaint felly ar 10 Gorffennaf trodd maes parcio Berea Newydd yn faes y gad gyda phawb wedi eu harfogi â gynnau dŵr, balwnau dŵr a bwcedi! Erbyn diwedd y noson roedd pawb wedi gwlychu at eu croen wrth i’r brwydro fynd yn fwy ffyrnig a’r bobl ifanc yn defnyddio tactegau cyfrwys i ddal y naill a’r llall. Dilwen a Delyth oedd yr unig ddwy a lwyddodd i gadw’n sych drwy’r cyfan oedd er iddynt gael eu defnyddio fel tarian sawl gwaith!

Daeth y flwyddyn i ben ar noson hafaidd ar 17 Gorffennaf gyda barbaciw ym maes parcio Berea Newydd. Daeth 16 o bobl ifanc ynghyd i fwynhau’r sgwrsio a’r chwarae wrth aros i’r bwyd goginio – ond roedd hi’n werth yr aros a phawn yn bwyta’n awchus! Braf oedd cael cwmni Ela yn ôl gyda ni wedi cwblhau ei chwrs Lefel A. Dymunwn yn dda iddi a phob cyn aelod arall o CIC Bang wrth iddynt gychwyn ar fywyd coleg ym Medi.


21.07.2013 - Bedyddio ym Merea Newydd

bedydd

Cafwyd gwasanaeth arbennig ym Merea Newydd ar Sul braf ym mis Gorffennaf.

Roedd Rhun Gwilym wedi ei dderbyn yn gyflawn aelod yn ddiweddar ond yn dymuno cael bedydd trochiad hefyd.

 

 

Benthycwyd bedyddfan symudol a cafwyd gwasanaeth hyfryd wrth i gyfeillion Rhun gymryd rhan yn y gwasanaeth ac yna daeth pawb allan o'r capel i dystio i'r bedydd o dan ofal y Gweinidog, Parch. Eric Jones.

 
bedydd

16.07.13 - Gŵyl Pen Tymor

Daeth blwyddyn yr Ysgol Sul i ben ar ddydd Sul 7 Gorffennaf gydag Oedfa Gŵyl Pen Tymor ym Merea Newydd. Cyfle yw hwn i ddathlu ac i ddiolch am y flwyddyn o weithgarwch yn yr Ysgol Sul ac i fyfyrio ar yr hyn a ddysgwyd yn y gwersi. Bu pob dosbarth yn brysur yn paratoi eitemau yn rhannu rhywfaint o weithgarwch y flwyddyn â’r gynulleidfa luosog. Defnyddiwyd caneuon a ddysgwyd ar gyfer Moliant y Plant ym Mehefin a chafwyd canu hwyliog i gyfeiliant Mrs Sioned Jones ar y piano. Dosbarthiadau’r plant lleiaf ddaeth ymlaen yn gyntaf i ganu Pwy wnaeth y sêr uwchben? a Cariad Iesu Grist. Yna cafwyd cyflwyniad ar ffurf cwis a thrafodaeth gan Ddosbarth Blwyddyn 5 a 6 ar hoff gymeriadau’r Hen Destament. Roeddent wedi paratoi’n fanwl, gan gynnwys clipiau fideo i wneud i’r gynulleidfa feddwl, ond gwnaed y cyflwyniad yn fyw ar y dydd, a hynny’n effeithiol iawn. Cawsom aros yn yr Hen Destament gyda chyflwyniad Dosbarth Blwyddyn 2 a 3 ar Josua a Brwydr Jericho a oedd yn cynnwys props ac effeithiau sain yn peri i ni chwerthin.

Aeth Dosbarth Blwyddyn 4 a 5 â ni i’r Testament Newydd gyda’u cyflwyniadau ar Fy Hoff Stori, pob un ohonynt yn stori am Iesu Grist neu’n un o ddamhegion Iesu. Dilynwyd hyn gan cyflwyniad CIC Bach, sef y gân Iesu yw Goleuni’r Byd, gan ddysgu’r gynulleidfa i ddawnsio llinell. Braf oedd cael y cyfle unwaith eto i ganu Gweddi’r Arglwydd ar alaw hyfryd Sioned Jones gyda’r holl blant yn ein harwain o’r blaen.

Crynhowyd y cyflwyniadau mewn sgwrs gan Delyth. Gyda help Siwan ac Owain yn defnyddio lego clywyd am bwysigrwydd gwrando a gwneud yr hyn mae Iesu yn ein dysgu ni, yn union fel yn stori Iesu am y ddau dŷ.

Wedi’r oedfa daeth nifer fawr o deuluoedd Berea Newydd i’r Gelli Gyffwrdd i fwynhau picnic a’r amrywiol weithgareddau hamdden sydd i’w cael yno. Cafwyd amser gwych yno yn y tywydd braf ac roedd pawb wedi mwynhau’n arw ond wedi blino erbyn amser mynd adref!

image
image
image


21:06:13 Parti Penblwydd Berea Newydd

teisen

Cafwyd noson hwyliog iawn i ddathlu 10 mlynedd ers i Eglwysi Presbyteraidd ardal Bangor ddod at ei gilydd i ffurfio Eglwys Berea Newydd. Ar noson braf ar ddydd hiraf y flwyddyn daeth tua 150 ynghyd i ddathlu yn Neuadd Hendre,Talybont ger Bangor.


Trefnwyd gemau i'r plant dan arweiniad Delyth Wyn Davies (Swyddog Plant ac Ieuenctid yr Ofalaeth), yna gwledd i bawb o fochyn wedi ei rostio cyn torri'r gacen penblwydd arbennig yn dangos llun y capel.

Cafwyd dawnsio gwerin hwyliog i gloi'r noson a Gareth Jones, un o'r blaenoriaid, yn galw.

Roedd y mochyn yn rhodd gan Geraint a Gwen Hughes a'r gacen yn rhodd gan Arwyn Evans ( blaenoriaid eraill)

Barn pawb a ddaeth i'r noson (heblaw'r mochyn) oedd i ni gael noson ardderchog a bod angen i ni ddathlu'r penblwydd bob blwyddyn o hyn ymlaen!

Dathlwyd yn Neuadd yr Hendre gyda 150 o bobl phlant yn bresennol nos Wener 21 Mehefin. Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


10.05.13 - Diolch a Derbyn Aelodau ym Merea Newydd

Dydd Sul Mai 5ed cafwyd gwasanaeth teuluol arbennig ym Merea Newydd Bangor wrth i chwech o bobl ifanc gael eu derbyn yn gyflawn aelodau o’r eglwys. Bu’r chwech ohonynt, Meilyr Siôn Jones, Non Morris Jones, Gruff Rhys Pari, Daniel Glyn Roberts, Lea Glyn Roberts a Rhun Pyrs Gwilym yn aelodau ers blynyddoedd o glwb ieuenctid yr ofalaeth, CIC Bang, sy’n cyfarfod ym Merea Newydd bob nos Fercher. Buont hefyd yn ffyddlon i sesiynau’r Dosbarth Derbyn o dan ofal y Gweinidog, y Parch Eric Jones, ers Ionawr gan fynegi eu hawydd i ddod yn aelodau o’r Eglwys. Magwyd pump ohonynt ym Merea Newydd gan fynychu’r Ysgol Sul yn rheolaidd. Llawenydd yw croesawu’r chweched aelod, Rhun, a gafodd fagwraeth Gristnogol gan ei rieni ac mewn eglwysi eraill.

Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth gan ddau o blant ieuengaf yr eglwys, Gwion Siôn ac Eleri Roberts, yn cymryd eu tro i ddarllen Salm ac Emyn. Siaradodd Delyth Wyn Davies, y Swyddog Plant ac Ieuenctid, gyda’r plant oedd yn y gynulleidfa gan esbonio arwyddocad y gwasanaeth derbyn a chafwyd darlleniad gan un o aelodau ifanc yr eglwys, Caron Mai Pari, sy’n chwaer i Gruff. Arweiniwyd y ddefod o dderbyn y bobl ifanc yn aelodau gan y Gweinidog a chyflwynwyd Beiblau yn rhodd iddynt gan Delyth Marian Williams, athrawes dosbarth y bobl ifanc yn yr ysgol Sul a diolchwyd iddi am ei gwasanaeth hithau wrth i’w gwaith fel athrawes ddod i ben yn yr haf. Arweiniwyd y gynulleidfa mewn gweddi dros y bobl ifanc gan y Parch Ddr Alwyn Roberts sy’n Daid i Daniel a Lea, ac yna cafwyd pregeth bwrpasol gan y Parch Eric Jones. Wedi eu derbyn yn aelodau cafodd y chwe aelod ifanc dderbyn eu cymun cyntaf, a hynny o dan arweiniad y Gweinidog. Dymunwn bob bendith i Meilyr, Non, Gruff, Daniel, Lea a Rhun gan weddïo y byddant yn tyfu mewn ffydd ac ymddiriedaeth o’u Harglwydd.

Gorchwyl pleserus arall yn ystod yr oedfa oedd cael cyfle i fynegi diolchgarwch yr eglwys i Ralph a Laura Lewis ar eu hymddeoliad fel gofalwyr yr eglwys am y deng mlynedd ddiwethaf. Cyflwynodd y Gweinidog ein diolchgarwch diffuant a’n dymuniadau gorau iddynt ac ategwyd hyn gan drysorydd yr eglwys, Cynthia Owen, wrth iddi gyflwyno rhoddion iddynt ar ein rhan. Dymunwn iechyd a bendithion lu iddynt ar eu hymddeoliad.

Parhaodd yr awyrgylch gartrefol wedi’r oedfa pan wahoddwyd y gynulleidfa i’r festri i fwynhau sgwrs dros baned a phob math o ddanteithion melys.Cyngerdd - Rhagfyr 2il

poster
Bydd cyfle i bobl Bangor a’r cylch glywed enillydd Gwobr yr Urdd Bryn Terfel eleni, gŵr ifanc sy’n byw yn eu plith. Mae’r myfyriwr Huw Ynyr Evans yn cymryd rhan mewn cyngerdd bnawn Sul yn un o gapeli’r ddinas, 2 Rhagfyr.

Mae Huw yn ei drydedd flwyddyn ym Mangor yn astudio cerddoriaeth. Y mis diwethaf llwyddodd y canwr o Rydymain, ger Dolgellau i ennill y wobr o £4,000 mewn noson yn Rhosllannerchrugog a ddangoswyd ar S4C.
Cynhelir y cyngerdd yng Nghapel Berea Newydd er mwyn codi arian at Apêl Guatemala, ymdrech Eglwys Bresbyteraidd Cymru eleni tuag at waith Cymorth Cristnogol yn y wlad honno.

Yn cymryd rhan hefyd mae un arall o fyfyrwyr Bangor, oedd yn un o’r chwech a fu’n cystadlu am Wobr Bryn Terfel y mis diwethaf. Roedd Lois Eifion wedi ennill ar yr Unawd Alaw Werin ac Unawd Offerynnol yn Eisteddfod yr Urdd Eryri.

Y trydydd canwr yw Dafydd Wyn Jones, enillydd yn y genedlaethol a’r Ŵyl Cerdd Dant. Bydd yr adroddwr lleol, Gethin Ellis, a dau sy’n canu’r utgorn, Carwyn Isac Sion a Tomos Ifan Lynch, yn cymryd rhan hefyd.
Arweinydd y cyngerdd fydd Nia Cerys, BBC Cymru.

Mae’r tocynnau’n £5 ac ar gael drwy ffonio 01248 364008.

Owain-Davies Owain Davies - Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd
Helo, Owain Davies ydw i o Lanrwst. Rwyf newydd gychwyn y swydd o Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd yma yn y capel, ymunwch a ni yn y gweithgareddau, mha na chroeso mawr yn eich disgwyl.

 


Gwybodaeth:

Enw’r Ysgol Sul: Ysgol Sul Berea Newydd
Lleoliad yr Ysgol Sul : Berea Newydd

Arolygwr: Ms Menna Baines
Swyddog Plant ac Ieuenctid: Mr Owain Davies
Swyddfa Berea Newydd : 01248 353132

Athrawon : Amryw yn gweithio rota

Dosbarthiadau / Trefn yr Ysgol Sul : Bydd y plant yn aros yn yr oedfa am ran cyntaf y gwasanaeth a bydd y plant yn gyfrifol am ddarllen salm, ledio emyn a bydd cyfle iddynt adrodd eu hadnodau a’u penillion.

Byddant yn gadael i fynd i’r Ysgol Sul yn ystod yr ail emyn a bydd 6 dosbarth ar eu cyfer wedi trefnu yn ôl eu hoed.

Mae’r holl athrawon a chynorthwywyr wedi eu Gwirio efo’r DBS

Digwyddiadau: Bydd yr Ysgol Sul yn trefnu oedfaon arbennig ar amryw o achlysuron yn ystod y flwyddyn e.e Pasg, Diolchgarwch a’r Nadolig,

Bydd brecwast i’r plant a’r rhieni cyn yr oedfa adeg y Pasg.

Bydd cyfle i’r plant fynychu cyrsiau a phenwythnosau yng Ngholeg y Bala
Ceir y trip blynyddol i bawb o’r plant yn ystod yr haf.


ERBILL 2020

Owain Davies – Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Ardal Bangor.

Cafwyd sesiwn drymio hwyliog a swnllyd iawn yn y clybiau CIC gyda Mr Ifan Emyr.

 • CIC gyda Mr Ifan Emyr.
 • CIC gyda Mr Ifan Emyr.
 • CIC gyda Mr Ifan Emyr.

Plant clwb CIC Bach Llai yn brysur yn gwneud gweithgaredd Dydd Gŵyl Dewi.

 • Dydd Gŵyl Dewi.

Clwb CIC Felin wedi bod yn dysgu am fwydydd masnach deg ac wedi coginio cyri i’w rhieni gyda chynhwysion masnach deg.

 • Clwb CIC Felin

Project Omwabini

 • Project Omwabini
 • Project Omwabini

Cafodd y clybiau CIC gyflwyniad gan Mr Alun Prichard ynglŷn â’i waith arbennig gyda phrosiect yng Nghenia o’r enw Omwabini, gair Swahili sy’n golygu “camau achub”. Prif amcanion y project yw helpu pobl dlawd drwy;
. rhoi to uwch eu pennau
. sicrhau eu bod yn gallu tyfu bwyd i gynnal eu hunain
. sicrhau fod ganddynt ddŵr glân i’w yfed.

Bydd y plant a’r Ieuenctid yn codi arian dros y misoedd nesaf i gefnogi’r project.


Bedydd

Fore Sul y 8 Mawrth bedyddiwyd Gruffudd Hughes, mab Dan a Bethan, a brwad bach Nedw yng Nghapel Bethani, y Felinheli gan y Gweinidog, y Parchedig Ddr Elwyn Richards.

 • Bedydd

Capel Bethania - Y Felinheli

Ar nos Fercher 12fed o Chwefror. Cafwyd noson gymdeithasol i'r teulu cyfan, yn gwmni'r actor Llion Williams (mewn cymeriad) yn portreadu'r Esgob Wiliam Morgan. Gafwyd noson arbennig, gyda'r plant y capel yn cael y cyfle i fod yn rhan o'r perfformiad. Roedd pawb wedi mwynhau'r noson yn fawr iawn, gyda phaned a chacen yn diweddu'r noson.

 • Llion Williams

Cyflwyniad y Pasg 2020

Ar fore Dydd Gwener 13 Mawrth gwahoddwyd Ysgol Gynradd Glanadda Bangor i berfformiad o stori’r Pasg yng Nghapel Berea Newydd. Cyflwynodd tîm Agor Y Llyfr (cyfrwng Cymraeg), Bangor olygfeydd o’r Swper Olaf, Gardd Gethsemane, y Croesholiad a’r Atgyfodiad. Daeth y stori’n fyw i’r plant wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol oedd yn atgyfnerthu’r stori.

 • Gwasanaeth Pasg
 • Gwasanaeth Pasg
 • Gwasanaeth Pasg
 • Gwasanaeth Pasg
 • Gwasanaeth Pasg
 • Gwasanaeth Pasg
 • Gwasanaeth Pasg

GORFFENNAF 2018
Wel mae’n ddiwedd y tymor ac rydym wedi cael llawer o phrofiadau a hwyl fel plant, ieuenctid a theuluoedd yr ofalaeth. Ga’i ddiolch am yr holl gefnogaeth rwyf wedi ei dderbyn gyda diolch arbennig i athrawon yr ysgol Sul i gyd. Dyma fraslun o beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen dros y misoedd diwethaf.

plant

 

MOLIANT Y PLANT – Aeth criw o Berea draw i gapel Bethania, Y Felinheli, ar gyfer Moliant y Plant fore Sul 13 Mai. Cafwyd canu hwyliog dan arweiniad Mrs Susan Williams a gwobrwywyd y plant am ddysgu’r Llafur Cof.


_______________________

plant
CIC FELIN – Rydym wedi cael tymor llwyddiannus yn Nghlwb CIC Felin gyda nifer o weithgareddau diddorol wedi eu trefnu. Bu’r plant ar helfa natur ac yn chwarae gêm rownderi. Bu rhai o’r aelodau hefyd ar drip bowlio deg ym Mharc Glasfryn a phawb wedi mwynhau.
Chwarae yn y parc
   
     
plant
plant
 
Bowlio Deg
Taith Natur
 

_______________________

saethu am y gol

ESTYN ALLAN – Rwyf fi fel gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd eisiau ymestyn allan at aelodau o’r gymuned leol sydd ar hyn o bryd ddim yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Eglwys. Er mwyn cyflawni hyn hoffwn greu rhaglen allgymorth (*outreach) lle byddwn yn ymweld â digwyddiadau’r gymuned leol, ffeiriau haf ysgolion lleol a hefyd ddigwyddiadau a chlybiau mewnol yr Eglwys. Rydym yn sylweddoli bod gweithgaredd hwyliog yn hollbwysig er mwyn creu cysylltiad dechreuol gyda phobl ifanc, a dyna pam yr ydym wedi buddsoddi mewn gôl plastig llawn gwynt er mwyn denu diddordeb a chreu perthynas â phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Defnyddiwyd y gôl am y tro cyntaf yn Ffair Haf Ysgol y Garnedd. Roedd y plant yno wrth eu bodd gydag ef a chafwyd llawer o hwyl yn trio saethu’r bêl at y gôl.

_______________________

CYSTADLAETHAU PÊL-DROED – Cynhaliwyd cystadleuaeth pêl-droed CIC Bang yng Nghanolfan Brailsford nos Lun, 30 Ebrill. Y tîm buddugol y noson honno oedd Christopher, Morgan, Lewis, Llŷr a Gwion.

Yna, ganol Gorffennaf, dyma ddychwelyd i’r Ganolfan pan gafwyd noson hwyliog iawn yn nhwrnament Cwpan CIC yn erbyn clwb CIC Capel Noddfa, Caernarfon. Roedd dau dîm sef Berea FC a Berealona yn chwarae’n wych, gyda thîm Berealona yn fuddugol. Hefyd cafodd y criw hŷn gemau yn erbyn ei gilydd a gwelir yma lun o’r tîm buddugol.

______________________

Gwion Tegid GŴYL Y FELINHELI – Roedd hi’n wythnos brysur yng Ngŵyl y Felinheli ddiwedd Mehefin a dechrau Gorffennaf, gyda nifer o weithgareddau ar gyfer y teulu. Dyma rai lluniau i roi blas i chi.
Bu cyfle i hwylio yng Ngŵyl y Felinheli
Gwion Tegid
plant a phobl
 
Gwion Tegid o ‘Rownd a Rownd’ yn ymweld â’r stondin bêl–droed yn Ngharnifal Felin
Oedfa Gŵyl Felinheli gyda Dafydd Iwan
 
     
2 berson yn rhedeg Diolch i bawb a wnaeth fy noddi i redeg yn Ras 10K y Faenol i godi arian tuag at y gweithgareddau plant ac ieuenctid.
Peredur ac Owain yn ras 10K Gŵyl y Felinheli

_______________________

3 person

 

AGOR Y LLYFR – Sesiwn Agor y Llyfr yn Ysgol Glanadda. Dydw i ddim yn edrych yn cŵl iawn yn y wisg yma!

 


_______________________

3 person

RAS YR IAITH – Ddechrau Gorffennaf fe wnes i redeg yng nghymal Bangor o Ras yr Iaith, sy’n ras a gynhelir bob dwy flynedd i godi ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg ac i godi arian tuag at weithgareddau cymunedol sy’n ei hybu. Llwyddais i godi £70 – diolch i bawb wnaeth fy noddi unwaith eto ac i’r criw ddaeth draw i gefnogi.

 

_______________________

3 person

 

FLIP OUT – Aeth criw Ysgol Sul Berea a Chlwb CIC Bach Berea ar drip i Flip Out, Caer, dydd Sul, 15 Gorffennaf. Roedd yn hyfryd gweld cymaint o blant yn bownsio, chwerthin a chwysu!_______________________

pobl a phlant

 

GWASANAETH Y MAER – gwybodaeth yn dod yn fuan ...


pobl a phlant

 

 

02.05.18 - Wel mae’r misoedd yn gwibio heibio ac mae’r plant, ieuenctid a theuluoedd wedi bod yn brysur!

sinema

Rhai o griw Cic Bach yn ymweld â’r sinema yn ddiweddar i wylio’r ffilm ‘Fernando’

CIC BANG – Mae’r criw bywiog yma yn cyfarfod bob nos Lun rhwng 7.30 a 9.00yh. Rydym wedi cael tymor o gystadlaeuthau bwrdd pêl-droed, snwcer a thenis bwrdd. Rydym yn mynd i Ganolfan David Brailsford Bangor nos Lun 30 Ebrill am dwrnament pêl-droed.

CIC BACH – Mae’r clwb yma yn cynyddu bob wythnos. Rydym wedi bod yn brysur yn chwarae gemau ac amrywiaeth o weithgareddau. Roedd y cwis yn hwyliog – mae’r aelodau’n blant galluog iawn! Mae’r clwb yn cyfarfod bob nos Lun rhwng 6.15 a 7.15yh.

 

 


BWRLWM PASG BEREA

02.05.18 - BWRLWM PASG BEREA – Cafwyd gweithgaredd Bwrlwm Pasg Berea ar ôl ein hoedfa deuluol ar 25 Mawrth. Bu’r plant yn gwneud pob math o bethau megis paentio wyau, rhedeg rasys wy ar lwy a chael helfa wyau Pasg, tra oedd yr oedolion yn mwynhau paned yn y festri.02.05.18 - MOLIANT Y PLANT – Nodyn i'r dyddiadur: ar ddydd Sul 13 Mai bydd Moliant y Plant yn cael ei gynnal ym Methania, Y Felinheli, am 10yb. Yn ystod y gymanfa bydd plant ac ieuenctid sydd wedi cwblhau'r maes llafur cof yn cael eu gwobrwyo. Gofynnwn yn daer i aelodau Berea Newydd a Bethania gefnogi gweithgareddau'r Ysgol Sul drwy fynychu'r gymanfa os gwelwch yn dda. Mi fydd cludiant yn cael ei drefnu o Berea Newydd i Fethania; os hoffech fanteisio ar hynny cysylltwch gyda Mr Gwilym Roberts, Mr John Wynn Jones neu Owain.


GWASANAETHAU TEULUOL

02.05.18 - GWASANAETHAU TEULUOL – Dros y misoedd diwethaf rydym wedi cael tair oedfa deuluol lawn egni ac arddeliad ym Berea a Methania, a diolch yn fawr i’r plant, yr athrawon ysgol Sul, aelodau’r clybiau capel a’r rhieni am fod yn barod i gymryd rhan. Diolch hefyd i dîm Agor y Llyfr am gynorthwyo yn yr oedfa deuluol Sul y Blodau yn Merea.CIC Bang

Wel mae wedi bod yn dymor llawn prysusrdeb a hwyl yma yn Merea Newydd. Dyma gip yn ôl ar y digwyddiadau.
CIC Bang
Mae’r clwb yn mynd o nerth i nert#h gyda thros 30 o blant oed uwchradd yn mynychu, o Flwyddyn 7 i fyny. Rydym wedi cael cystadleuaeth pêl-droed mewn cawell yn y maes parcio yn ogystal â nifer o weithgareddau hwyliog eraill.

Roedd ieuenctid clwb CIC Bang y capel yn awyddus i gyfrannu at Corwynt Cariad, apêl Eglwys Bresbyteraidd Cymru ar y cyd â Chymorth Cristnogol yn 2017 oedd yn codi arian i helpu pobl Ynysoedd y Pilipinas. Felly ar ddydd Gwener 27 Hydref cafwyd noson ddi-gwsg yn y festri. Cawsom lawer o hwyl ac amrywiaeth o weithgareddau i’n cadw’n ni’n effro! Roedd y cyfanswm a godwyd drwy’r digwyddiad hwn yn agos i £800 – diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran.


CIC Bach

Rhai o aelodau o clwb newydd CIC Bach

CIC Bach
Rydym bellach wedi sefydlu clwb newydd ar gyfer plant cynradd, blynyddoedd ysgol 3–6. Mae’r clwb yn cyfarfod bob nos Lun rhwng 6.15 a 7.15pm. Rydym yn cael llawer o hwyl!Llan Llanast

Llan Llanast
Cafwyd ein sesiwn gyntaf o Llan Llanast yn y capel ar 31 Hydref. Addasiad o Messy Church yw Llan Llanast, a’r thema a ddewiswyd ar gyfer ein sesiwn agoriadol, a gynhaliwyd ar y cyd ag eglwys Emaus, oedd thema ‘ofn a dewrder’ a oedd yn amserol iawn a hithau’n Galan Gaeaf. Cafwyd gweithgareddau crefft a gemau a chyfle i glywed am gymeriadau o’r Beibl a fu ag ofn ond a fu’n gryf iawn mewn sefyllfaoedd anodd ar ôl iddynt droi at Dduw, sef Dafydd, Daniel, Esther a Ruth. Darparwyd cinio blasus iawn gan y chwiorydd ac yna cafodd pawb eu harwain mewn cân ac addoliad gan Siôn Williams o Goleg y Bala.
Diolch yn fawr iawn i bawb a fynychodd a hefyd i’r rhai a hoddodd help llaw ar y diwrnod yn ogystal â chefnogi gyda’r paratoadau. Roedd yr achlysur yn llwyddiant ac edrychwn ymlaen at y gweithgaredd Llan Llanast nesaf.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Ysgolion
Rwyf wedi bod yn brysur yn ymweld â’r ysgolion lleol yn cynnal gwasanaethau ac edrychaf ymlaen at wneud rhagor o hyn yn y tymor nesaf.


Gwasanaeth Plant

Gwasanaeth Plant
Llongyfarchiadau i blant yr ysgol Sul am gynnal gwasanaeth Nadolig gwych ac am holl waith caled yr athrawon Sul yn eu dysgu a’u cefnogi.


Siôn Corn a’r Syriaid

Siôn Corn a’r Syriaid
Siôn Corn a’r Syriaid

Ym mharti Nadolig yr Ysgol Sul, roedd Berea Newydd yn falch iawn o gael croesawu atom blant o Syria a’u rhieni, sydd bellach wedi cartrefu yn ardal Bangor.

Mae Cytûn Bangor yn cefnogi camau i greu ‘Ardal Noddfa’ yng ngogledd-orllewin Cymru, lle bydd mudiadau, cyrff a grwpiau o bob math yn uno i ddatgan eu bwriad i fod yn groesawgar tuag at ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae Abertawe, Caerdydd, Machynlleth, Wecsam ac ardaloedd eraill yng Nghymru eisoes yn Ddinasoedd Noddfa (CityofSanctuary.org). Mae camau ar y gweill i greu Cymru yn ‘Wlad Noddfa’. Fel rhan o hyn mae Berea Newydd wedi arwyddo i ymuno â’r Ardal Noddfa. Beth felly mae ‘croesawu ffoaduriaid ‘ yn ei olygu i gynulleidfa Gymraeg draddodiadol ym Mangor? Mae yna awgrymiadau ar y daflen dderbyniwyd:

Sut allai eich sefydliad neu eich grŵp groesawu pobl sy’n ceisio noddfa?

Gwahodd rhai sy’n ceisio noddfa neu rai o dramor i’ch gweithgareddau.
Codi ymwybyddiaeth o brofiadau ffoaduriaid a phobl o dramor.
*Ystyriwch wahodd rhywun sy’n ceisio noddfa i siarad â’ch grŵp.
Dod â phobl at ei gilydd
*Mae llawer o weithgareddau’n elwa ar gynnwys pobl o wahanol ddiwylliannau a rhannu syniadau/profiadau.
Gofalu am eich gilydd
Codi arian ar gyfer elusen ffoaduriaid neu bobl o dramor.

Wedi trafod efo’r bobl sy’n cefnogi’r ffoaduriaid, penderfynwyd rhoi taleb siop yn anrheg Nadolig, un i bob teulu, oddi wrth yr eglwys. Dywedodd y cefnogwyr y byddai’r teuluoedd (dros hanner dwsin ohonynt yn yr ardal) yn hoffi gweithgaredd i’r plant adeg Dolig. Dyna felly benderfynu gwahodd y teuluoedd (braidd yn betrus) i ymuno yn ein parti plant. Roeddem wrth ein bodd wedyn i glywed bod sawl un o’r teuluoedd wedi derbyn ein gwahoddiad, ac allan â ni i brynu mwy o ‘anrhegion Siôn Corn’ ar eu cyfer.

Siôn Corn a’r Syriaid


Pwy elwodd fwyaf o’u presenoldeb yn ein parti – ein hymwelwyr? Neu ni, yn cael ein hatgoffa am Iesu a’i deulu’n ffoaduriaid yn yr Aifft; yn cael ein hatgoffa am fywydau gwahanol iawn pobl ar ein stepan drws; yn gweld plant bach hardd yn ymlacio wrth fwyta cacenni a chwarae gemau efo plant eraill, a’r rhyfeddod ar eu hwynebau wrth iddynt gael eu sgwrs unigol eu hunain efo Siôn Corn?


Gwasanaeth Noswyl Nadolig

Gwasanaeth Noswyl Nadolig
Cafwyd gwasanaeth bendigedig noswyl Nadolig gan aelodau ifanc ein heglwys. Diolch iddynt am eu cydweithrediad, eu hamser a’u cefnogaeth. Mae gennym aelodau talentog iawn yma ym Merea!

 

ichthus

Ichthus Ionawr 2020 - cliciwch yma

Ichthus Hydref 2019 - cliciwch yma

Ichthus Gorffenaf 2019 - cliciwch yma

Ichthus Ebrill 2019 - cliciwch yma

Ichthus Ionawr 2019 - cliciwch yma

Ichthus Hydref 2018 - cliciwch yma

Ichthus Gorffenaf 2018 - cliciwch yma

Ichthus Ebrill 2018 - cliciwch yma

Ichthus Ionawr 2018 - cliciwch yma

Ichthus Hydref 2017 - cliciwch yma

 

Ichthus Gorffennaf 2017 - cliciwch yma

Ichthus Ebrill 2017 - cliciwch yma

Ichthus Ionawr 2017 - cliciwch yma

Ichthus Hydref 2016 - cliciwch yma

Ichthus Gorffennaf 2016 - cliciwch yma

Ichthus Ebrill 2016 - cliciwch yma

Ichthus Ionawr 2016 - cliciwch yma

Ichthus Hydref 2015 - cliciwch yma

Ichthus Gorffennaf 2015 - cliciwch yma

Ichthus Ebrill 2015 - cliciwch yma

Ichthus Ionawr 2015 - cliciwch yma

Ichthus Hydref 2014 - cliciwch yma

Ichthus Gorffennaf 2014 - cliciwch yma

Ichthus Ebrill 2014 - cliciwch yma

Ichthus Ionawr 2014 - cliciwch yma

Ichthus Hydref 2013 - cliciwch yma

Ichthus Gorffennaf 2013 - cliciwch yma

Ichthus Ebrill 2013 - cliciwch yma

Ichthus Ionawr 2013 - cliciwch yma

Ichthus Hydref 2012 - cliciwch yma

Ichthus Gorffennaf 2012 - cliciwch yma

Ichthus Ebrill 2012 - cliciwch yma

Ichthus Hydref 2011 - cliciwch yma

Ichthus Gorffennaf 2011 - cliciwch yma

Ichthus Ebrill 2011 - cliciwch yma

Ichthus Ionawr 2011 - cliciwch yma

Nid oes swydd ar hyn o bryd.

 

Isod mae lluniau o Berea Newydd. I weld y lluniau i gyd - cliciwch yma

mosaig lluniau berea newydd

Cliciwch yma i weld lluniau o Berea Newydd

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org