Clybiau Ieuenctid

 

logos


Catrin Hampton

 

Owain Davies
Ef yw Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Gofalaeth Bangor a'r Cylch, sy'n cynnwys tair eglwys, sef Berea Newydd, Bangor; Bethania, y Felinheli a Bethlehem, Abergwyngregyn. Bydd Owain yn cyd-weithio â'r ysgolion Sul ym Merea Newydd a Bethania, ac ef hefyd sy'n gyfrifol am y clybiau plant, sef Cic Bang (Blwyddyn Ysgol 7-11) a Cic Bach (Blwyddyn Ysgol 3- 6), yn ogystal â llu o weithgareddau eraill. Mae'n gweithio o'r swyddfa ym Merea Newydd a gellir cysylltu ag ef yno.

Manylion Cysylltu:
Owain Davies
Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuleuoedd Ardal Bangor
Ffon symudol : 07789887689
Swyddfa : 01248 353132
E-bost : owaindavies10@btinternet.com
Cyfeiriad : Capel Berea Newydd, Rhodfa Dewi Sant, Ffordd Penrhos, Bangor LL57 2AX


Catrin Hampton

 

Catrin Hampton
Penodwyd Catrin Hampton, sy'n wreiddiol o Lansannan, yn Weithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Cynllun Efe mewn cydweithrediad ag Eglwys y Bedyddwyr yng Nghaersalem, Caernarfon a Scripture Union Cymru. Bydd Catrin yn gweithio yng Nghaersalem am ddiwrnod a hanner yr wythnos, ac yn gwasanaethu Cenhadaeth trwy Chwaraeon Scripture Union am ddiwrnod yr wythnos; a bydd yn treulio gweddill yr wythnos gyda Chynllun Efe. Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda Catrin dros y tair blynedd nesaf.

Cynllun Efe - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


llinos  

LLinos Mai Morris – Gweithiwr Plant a Ieuenctid Eglwys Noddfa, Caernarfon

Mae Llinos yn enedigol o Gaernarfon ac yn un o blant Capel Engedi, cyn symud i Eglwys Noddfa lle bu’n mwynhau’r amrywiaeth o weithgareddau ac yn rhan o fywyd bywiog yr eglwys!

Erbyn heddiw, wedi cyfnod yn gweithio yn Sir Drefaldwyn, y mae Llinos wedi symud yn ôl i Gaernarfon, ac yn ôl i Eglwys Noddfa fel gweithiwr Plant a Ieuenctid. Mae ei chyfrifoldebau yn cynnwys trefnu’r ysgol Sul, diwrnodau hwyl i’r teuluoedd, clybiau plant ac ieuenctid yn ystod yr wythnos, cynlluniau chwarae Haf a Phasg yn ogystal â chyd-weithio gyda Mererid Mair i drefnu’r gwasanaethau teulu bob mis.


 

Mae y clwb wedi ei sefydlu ers dwy flynedd. Cynhelir y clwb bob dydd Mawrth rhwng pedwar a chwech o’r gloch y prynhawn. Trefnir amrywiaeth o weithgareddau hwyliog ar gyfer yr aelodau, yn gemau, gweithgareddau elusennol, gwaith creadigol ac, wrth gwrs, cyfle i adnabod Crist yn well.
Mae croeso i unrhyw un rhwng 11 a 16 mlwydd oed ymaelodi.

Am wybodaeth pellach cysylltwch a’r Gweinidog, y Parch. Deian Evans.

poster cic llanrugEnw’r Clwb: CIC Llanrug

Lleoliad: Capel Y Rhos, Llanrug

Amser a noson y mae’n cyfarfod: Bob pythefnos ar nôs Wener am 7.30 - 9.00 o'r gloch.

Arweinydd : Andrew Settatree, 07929916181, Mrs Susan Williams, Mrs GWenno Williams

Holl arweinwyr a chynorthwywyr wedi eu gwirio drwy’r CRB: Holl manylion wedi eu hanfon at fwrdd diogelwch cyd-enwadol

Digwyddiadau: Penwythnosau Coleg Y Bala, GIG "Battle for your Soul" ym Mangor, Nosweithiau "Cwrs Ieuenctid ar daith", barbeciw, nosweithiau gemau.

 

 

 

Enw’r Clwb: CICiau Llanberis

Lleoliad: Capel Coch, Llanberis

Amser a noson y mae’n cyfarfod: 7.00 - 8.30yh, bob yn ail nos Wener

Arweinydd : Andrew Settatree, 07929916181, Parch. John Pritchard, Mr Dafydd Pritchard, Mrs GWenno Pritchard.

Holl arweinwyr a chynorthwywyr wedi eu gwirio drwy’r CRB: Holl manylion wedi eu hanfon at fwrdd diogelwch cyd-enwadol

Digwyddiadau: Penwythnosau Coleg Y Bala, GIG "Battle for your Soul" ym Mangor, Nosweithiau "Cwrs Ieuenctid ar daith", barbeciw, nosweithiau gemau giamocs.

 


Grŵp wedi dod i ben.

Posibl y bydd rhyw fath o gyfarfod yn cymryd lle yn y dyfodol, caiff unrhyw fanylion ynglŷn ag hyn eu hychwanegu pan gaiff ei phenderfynu.

Enw’r Ysgol Sul: Ysgol Sul Berea Newydd
Lleoliad yr Ysgol Sul : Berea Newydd

Arolygwr: Ms Menna Baines
Swyddog Plant ac Ieuenctid: Mr Owain Davies
Swyddfa Berea Newydd : 01248 353132

Athrawon : Amryw yn gweithio rota

Dosbarthiadau / Trefn yr Ysgol Sul : Bydd y plant yn aros yn yr oedfa am ran cyntaf y gwasanaeth a bydd y plant yn gyfrifol am ddarllen salm, ledio emyn a bydd cyfle iddynt adrodd eu hadnodau a’u penillion.

Byddant yn gadael i fynd i’r Ysgol Sul yn ystod yr ail emyn a bydd 6 dosbarth ar eu cyfer wedi trefnu yn ôl eu hoed.

Mae’r holl athrawon a chynorthwywyr wedi eu Gwirio efo’r DBS

Digwyddiadau: Bydd yr Ysgol Sul yn trefnu oedfaon arbennig ar amryw o achlysuron yn ystod y flwyddyn e.e Pasg, Diolchgarwch a’r Nadolig,

Bydd brecwast i’r plant a’r rhieni cyn yr oedfa adeg y Pasg.

Bydd cyfle i’r plant fynychu cyrsiau a phenwythnosau yng Ngholeg y Bala
Ceir y trip blynyddol i bawb o’r plant yn ystod yr haf.

 

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org