Caeathro

 

imageYsgrifennydd ac (ch): Clive James, 18 Cae Gwyn, CAERNARFON
LL55 1LL (01286 674806) e-bost:clivejames1807@btinternet.com

Ysgrifennyddion y Cyhoeddiadau: Marian Hughes, Ty Mawr, Caeathro 01286 672998 & Bethan Iwan, Carrog, Rhos-bach, Caeathro, Caernarfon 01286 676004

Trysorydd: Huw Ceiriog, 4 Erw Wen, Caeathro, Caernarfon LL55 2TW (01286 673781) e-bost: ceiriog@btinternet.com

Lleoliad a Chôd Post yr Eglwys: Caeathro LL55 2SS. Ar y A4085 yng nghanol y pentref

Gweinidog yr Eglwys: Y Parchg Marcus Wun Robinson

Swyddogion yr Eglwys:
Clive James – Ysgrifennydd
Huw Ceiriog – Trysorydd
Marian Hughes – is-Drysorydd
Eryl Jones – is-Ysgrifennydd
Clive James – Rheolwr y Fynwent
Marian Hughes - Casgliadau
Bethan Iwan - Cydlynydd y Banc Bwyd

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys (hy cyfarfodydd wythnos ac oedfaon y Sul):
Cynhelir oedfa am 2pm ar Sul cyntaf a thrydydd Sul y mis, ac ar Sul y Pasg

Er bod yr achos yn perthyn i Eglwys Bresbyteraidd Cymru y mae’r gynulleidfa yn gydenwadol gan y saif ddwy filltir o’r addoldy Cristnogol agosaf. Y capel hefyd yw canolfan gymunedol y pentref gaiff ei rheoli gan swyddogion yr eglwys

Dim Ysgol Sul ar hyn o bryd. Annogir cefnogi ysgolion Sul eglwysi lleol

Mae'r Eglwys yn cefnogi Cynllun Efe. Annogir pobl ifanc a'r ieuenctid cefnogi gweithrediadau'r Cynllun, e.e Clwb Ieuenctid Cristnogol, Llanrug

Cyhoeddir taflen newyddion teirgwaith y flwyddyn

Isod mae lluniau Caeathro. I weld y lluniau i gyd - cliciwch yma

 

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org