Bethlehem, Abergwyngregyn

 

imageEnw’r Eglwys: Bethlehem

Lleoliad a Chôd Post yr Eglwys: Abergyngregyn, ger Bangor, Gwynedd LL33 0LG

Gweinidog yr Eglwys: Y Parchg Ddr Elwyn Richards

Swyddogion yr Eglwys:
Ysgrifennydd: Mrs Eirlys Williams
Ysgrifennydd y Cyhoeddiadau: Mr Gwilym Roberts
Trysorydd: Mr Gwyn Williams
Hefyd: Mrs Helen Roberts

Organyddes - Mrs Ann Williams

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys (hy cyfarfodydd wythnos ac oedfaon y Sul):
Oedfaon y Sul : 10.00 y borau neu 2.00 y prynhawn ar y Sul (dim gwasanaeth yn mis Awst)

Cynhelir oedfa ddwyieithog yn gyson ar brynhawn Sul - 2016: 14 Medi, 16 Hydref, 27 Tachwedd,18 Rhag

Yn y flwyddyn 1897 agorwyd y capel yn Aber ac yn Mehefin 1997 bu gwasanaeth i ddathlu canmlwyddiand yr achos.

Wedi cau yr Eglwys yn Nghymru yn y pentref daeth yr aelodau i’r capel i gynal eu gwasanaethau, gyda’r gwasanaeth cyntaf yn Ionawr 1999, a bu’r ddwy gyneilleidfa yn cyd-addoli ar y Nadolig, y Pasg a’r Diolchgarwch. Ar ymddeoliad y Parchedig Ganon Carol Evans, cynhaliwyd gwasanaeth ffarwelio ar 11 Awst 2011, ac aeth aelodau’r Eglwys yng Nghymru i wahanol Eglwysi yn yr ardaloedd cyfagos.

Bellach dim on cynulleidfa Bresbyteraidd sy’n addoli ym Methlehem, a chynhelir oedfaon yn gyson.

Rydym hefyd yn cynnal ambell gyngerdd yn y capel, ac ers rhai blynyddoedd, rydym yn cynnal Ras Chwiaid yn yr Hâf, gan godi arian at wahanol achosion da.

30.10.17 Gweithgareddau ‘Llanllanast’ ym Merea
Gweithgareddau ‘Llanllanast’ ym Merea
Dydd llun 30 Hydref death rhai o aelodau eglwysi Emaus a Berea Newydd; Bethlehem, Abergwyngregyn a Bethania y Felinheli ynghyd i gynnal bore o weithgareddau ‘Llanllanast’ ym Merea. Trefnwyd pob math o weithgareddau crefft a chadw’n heini a chafwyd gwasanaeth bywiog dan arweiniad Dr Owain Edwards, Coleg y Bala. Roedd yn agos i gant o blant ac oedolion yn bresennol a chafwyd paned a lluniaeth i bawb yn y festri amser cinio.

Diolch i Owain Davies, Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Gofalaeth bangor a’r Cyffiniau am gymryd yr arwenau, ac i bawb fu’n cynllunio ac yn trefnu, ac i griw Coleg y Bala a’r gwirfoddolwyr eraill am eu cymorth.

Cliciwch yma i weld y lluniau.


Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Isod mae lluniau Bethlehem. I weld y lluniau i gyd - cliciwch yma

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01248 370463
E-bost: post@henaduriaetharfon.org