Horeb, Rhostryfan

 

imageEnw’r Eglwys: Horeb, Rhostryfan

Gweinidog yr Eglwys: Y Parchg Gwenda Richards B.Ed., B.D. abermenai@btinternet.com

Ysgrifennydd: Mrs Nerys Evans, Bryn Melyn, Rhostryfan LL54 7ND (01286 830895 / 07810 530321) e-bost: nerys.evans@dsl.pipex.com

Ysgrifennydd y Cyhoeddiadau: a Trysorydd: Mr Huw Williams, Awelfryn, Rhostryfan LL54 7NF (01286 830287).

(ch) Miss Elsbeth Jones, Lleifior, Rhostryfan LL54 7NF (01286 830407)

 

 

Parch Deian Evans Gweinidog: Y Parchedig Deian Evans
   
blaenoriaid Blaenoriaid (o’r chwith i’r dde):

Mr Hugh Williams, Awelfryn
Miss Elsbeth Jones, Lleifior
Mrs Nerys Evans, Bryn Melyn
Mr R Arwel Jones, Tŷ’n-rhos-gadfan


Panad Ganol Haf

bedydd bedydd

 

 

 

 

 

Nos Fercher, 21ain o Fehefin, bu aelodau Eglwys Horeb yn brysur yn codi arian at Apel Nyrsus Macmillan trwy gynnal ‘Panad Ganol Haf’ yn y capel . Cafwyd cefnogaeth dda wrth i nifer droi allan i fwynhau panad a sgwrs, a choronwyd y noson gan wres haul canol haf! Roedd yno stondinau amrywiol a llwyddwyd i godi £400 tuag at yr achos teilwng hwn. Diolchir i bawb a gyfrannodd mewn unrhyw fodd tuag at lwyddiant y noson.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Bedyddiadau yng Nghapel Horeb

Testun llawenydd i weinidog ac aelodau Capel Horeb, Rhostryfan, fu croesawu tri plentyn bach i gorlan yr eglwys yn ddiweddar. Cafodd y tri eu bedyddio gan y gweinidog, y Parchedig Gwenda Richards. Gwelir y manylion isod:

bedydd

6 Mai 2016. Gruffydd Siôn, mab Siôn a Miriam Angharad Amlyn. Cafwyd oedfa hyfryd yng nghwmni teulu a ffrindiau Gruffydd a pharatowyd panad a chacen ar derfyn yr oedfa.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

bedydd

19 Mehefin 2016. Guto Llŷr, mab Betsan Mair a Gerwyn Llŷr Wiiliams. Dyma eu plentyn cyntaf a braf oedd gweld teulu a ffrindiau Guto yn yr oedfa i rannu llawenydd yr achlysur.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

bedydd

9 Hydref 2016. Begw Grug, merch Kelvin a Nia Wyn Roberts. Roedd awyrgylch cartrefol yn y capel wrth i’r gweinidog anerch y plan; a chafodd pawb gyfle i fwynhau sgwrs uwchben panad a chacen ar derfyn yr oedfa.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Bore Sul 13 Rhagfyr 2015

pobl

Bore Sul 13 Rhagfyr, cynhaliwyd Oedfa Nadolig y Plant yng nghapel Horeb, Rhostryfan. Roedd y capel yn llawn a phawb yn mwynhau cyfraniadau amrywiol y plant. Ar derfyn yr oedfa cafwyd cyfle i fwynhau sgwrs uwchben paned a mins pei, y cyfan wedi ei drefnu gan rieni’r plant.

 
'Ganllath o gopa’r mynydd…’

Karen Owen

Dydd Sadwrn, 11 Gorffennaf 2015, fel rhan o ŵyl undydd i ddathlu tirwedd a llenyddiaeth Dyffryn Nantlle cafwyd cyfle i weld Cadair Eisteddfod Genedlaethol Bae Colwyn 1910 yn y Neuadd Goffa ym Mhenygroes. Dyma Gadair Bardd yr Haf, sef y gadair a enillodd R.Williams Parry am ei awdl ‘Yr Haf’ yn yr Eisteddfod honno. Roedd y Neuadd dan ei sang a’r wefr yn drydannol wrth i bawb fanteisio ar y cyfle i dynnu llun y Gadair a roddwyd ar fenthyg i Benygroes am gyfnod byr iawn ar y diwrnod arbennig hwnnw.

Yn dilyn hynny, aeth tua cant o bobl ar daith gerdded yng nghwmni’r bardd a’r newyddiadurwraig Karen Owen. Cawsom ein tywys ar draws y Dyffryn i fannau oedd â chyswllt agos â Bardd yr Haf, a braint fu gwrando ar Karen yn egluro’r cysylltiadau hynny yn hynod o ddiddorol. Yn ystod y daith gofynnwyd i bawb adrodd soned enwg R Williams Parry i’r ‘Llwynog’ a dyna brofiad fu bod yn rhan o Gôr Adrodd enfawr a’r geiriau’n diasbedain ar draws y Dyffryn.

Dwyawr o daith hynod o gofiadwy a chyfle ar y diwedd i rannu argraffiadau uwchben panad yng nghaffi Pant Du.

Bu taith gerdded yn ystod y bore yng nghwmni Twm Elias a chafwyd cyfle yn yr hwyr i holi Eric Jones, yr anturiaethwr.

Diolch i bawb a drefnodd yr Ŵyl, yn arbennig Angharad Tomos. Edrychwn ymlaen at yr Ŵyl y flwyddyn nesa.

Am fwy o luniau, cliciwch yma.


'Te Cymreig' yn Horeb

pobl

Gwahoddwyd aelodau Eglwys Horeb i 'de Cymreig' yn y capel brynhawn Iau 16 Gorffennaf. Trefnwyd i gludo rhai o aelodau hŷn y capel i'r te ac roedd yn hyfryd eu gweld yn mwynhau bwyta a sgwrsio. Bu nifer o chwiorydd yr eglwys yn brysur yn paratoi ar gyfer y prynhawn ac roedd y byrddau yn werth i'w gweld gyda dewis eang o gacennau at ddant pawb. Daeth nifer o blant yr eglwys i fwynhau'r achlysur, ac roedd yn amlwg fod pawb wedi cael amser wrth ei fodd. Ni chodwyd tâl, ond gwerthwyd rhai o'r cacennau ar ddiwedd y prynhawn, gyda'r arian yn mynd at Apêl Ysbyty Goffa Dr Gordon Roberts yn Shillong.

Diolchir i bawb am brynhawn difyr a hwyliog. Cliciwch yma i weld y lluniau


Sul gwahanol i'r arfer

Oedfa wahanol iawn i’r arfer  ddaeth i ran 31 o aelodau Eglwys  Horeb Rhostryfan, Eglwys Carmel ac Eglwys y Bryn, y Groeslon  ddydd Sul 5 Gorffennaf , 2015 Trefnwyd Pererindod i Eglwys  Llanycil ger y Bala i ymweld â Chanolfan Byd Mari Jones. Bu edrych ymlaen at weld y Ganolfan sydd wedi derbyn cymaint o ganmoliaeth o bob cyfeiriad. Prynwyd yr eglwys a'r safle gan Gymdeithas y Beibl,  a'i haddasu i leoli arddangosfa gwerth chweil ar gyfer ymwelwyr o bob rhan o'r byd.

Paned oedd y peth cyntaf ar yr agenda,  a hynny yn yr ystafell bwrpasol  sydd yn lleoli  caffi a gweithdy,  cyn cael sgwrs hamddenol gan   Nerys Siddal rheolwraig y ganolfan. Fel rhan o'i chyflwyniad dangoswyd ffilm yn dangos y gwaith enfawr a wnaethpwyd yn y ganolfan.

Symud wedyn i’r Eglwys  a chynnal oedfa fer yno dan arweiniad Dr Tudor Ellis, cyn treulio gweddill yr amser yn mwynhau'r arddangosfa sydd yn troi o amgylch stori gyfarwydd ymweliad Mari Jones â Thomas Charles, y Bala.

Ymlaen  â ni  wedyn i westy'r Eryrod yn Llanuwchllyn i fwynhau pryd bwyd blasus wedi ei baratoi gan Eleri a'i chriw.  Cafwyd mwy na digon o fwyd a phawb wedi ei blesio.

Bu'r diwrnod yn llwyddiant drwyddo draw a phawb yn awyddus i weld y digwyddiad yn un blynyddol ar galendr y dair eglwys.

Bleddyn Jones

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau


Croesawu Aelodau Newydd yn Horeb
pobl

Bore Sul, 31 Mai 2015, derbyniwyd pedwar aelod newydd yn Eglwys Horeb, Rhostryfan. Mae Gwyn a Linda Thomas yn byw yn 22 Glanrafon, Bontnewydd a Gerwyn a Betsan Williams yn byw yn Fferm Gadlys, Rhostryfan. Croesawyd hwy yn gynnes iawn i Horeb gan y Parchedig Gwenda Richards, gweinidog yr eglwys. Mrs Nerys Evans oedd yn llywyddu'r oedfa a Miss Elsbeth Jones oedd yn cyfeilio.

 


Bedyddio Dau
pobl a phlant

Roedd bore Sul 5ed o Fai 2015 yn achlysur hapus yn Eglwys Horeb, Rhostryfan, wrth i ddau deulu gyflwyno eu plant i'w bedyddio. Mae Gruff Roddick-Williams yn fab i Arwel ac Alison Roddick-Williams, Gorwel Rhostryfan, a Tomi Roddick-Owen yn fab i Tony Owen a Susan Roddick-Owen, 4 Bryn Hyfryd, Parc yr Hendre, Caernnarfon. Roedd yr oedfa yng ngofal y Gweinidig, y Parchedig Gwenda Richards. Y llywydd oedd Mrs Eleanor Williams a'r cyfeilydd oedd Miss Elsbeth Jones.

 


Digwyddiadau Rhagfyr 2013

plantTrefnwyd gwasanaeth Nadolig effeithiol ar fore Sul 15eg Rhagfyr gan aelodau’r Ysgol Sul. Cymerwyd rhan gan ddisgyblion, athrawon a rhieni, gyda Dylan Huw, Bowydd, yn cyfeilio. Portreadwyd drama’r Geni gan ychwanegu’r hanesyn gogleisiol am Mair a Joseff a’r Baban Iesu yn llochesu mewn ogof, wrth adael Bethlehem, a’r grŵp o bryfyd cop yn ffurfio gwe drwchus i guddio agoriad yr ogof rhag milwyr y Brenin Herod.

Yn y llun gwelir: Marged, Elliw, Dewi, Gethin, Owain, Guto, Lois, Elen ac Iwan Meilir, gyda Hana’n cuddio yn y cefndir! Yn unol â dymuniad yr Ysgol Sul cyflwynwyd y casgliad i gronfa Apêl Ynysoedd y Philipines. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Nos Sul, 22ain Rhagfyr, cynhaliwyd gwasanaeth Carolau dan nawdd Cylch Meithrin y pentref. Yn ogystal â’r canu cynulleidfaol afieithus i gyfeiliant ‘Anti Dyddgu’, cafwyd unawd piano gan Elliw Hunt, unawd ffliwt gan Awen Hughes ac unawd telyn a chân gan Fflur Davies. Trefnwyd casgliad tuag at y Cylch Meithrin.

Diwedd Rhagfyr, ffarweliwyd â’n gweinidog, y Parchedig Deian Evans, wedi tair blynedd o weinidogaethu yn ein plith, yng ngofalaeth Bro Lleu. Cynhaliwyd y cyfarfod gollwng ffurfiol yng nghapel Glan Rhyd, fore Sul 29ain Rhagfyr 2013.


Gwasanaeth Diolchgarwch yr Ysgol Sul

plantBore Sul, 13eg Hydref, trefnwyd y gwasanaeth boreol gan athrawon a disgyblion yr Ysgol Sul. Cafwyd darlleniadau effeithiol a phwrpasol i’r thema gan rieni a phlant ynghyd ag unawdau picolo a phiano, a deuawd piano gan dad a merch - Dylan Huw a Marged. Roedd dewis y parti canu hefyd yn un oedd yn moli a gwerthfawrogi mawredd Duw fel Creawdwr. Y cyfeilydd oedd Dylan Huw. Yn ystod y gwasanaeth gosodwyd rhoddion ar y bwrdd ‘Diolch’. Cafwyd anerchiad effeithiol gan Mr Gwilym Roberts yn disgrifio ei ymweliad â Bosnia a chymaint o wahaniaeth i eraill oedd cyflwyno rhoddion mewn gwlad lle roedd cymaint o angen. Gwasanaeth llawn bendith a diolch ydoedd a darparwyd paned a lluniaeth i bawb ar ddiwedd yr oedfa.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau . Yn y lluniau gwelir Lois, Elan, Dewi, Gethin, Owain, Guto, Marged, Manon ac Elliw yn y parti canu, a rhai ohonynt yn mwynhau’r cacennau blasus wedi’r gwaith caled.27:10:13 Cymanfa Plant Dosbarth Brynrodyn

Aeth cynrychiolaeth dda o blant yr Ysgol Sul i Gymanfa Plant Dosbarth Brynrodyn, pnawn Sul 27ain Hydref, a gynhaliwyd yng nghapel Carmel. Arweinydd y gân oedd Mrs Susan Williams, Ceunant a llywyddwyd y cyfarfod gan Mrs Anwen Hughes. Cafwyd eitemau gan ysgolion Sul Bwlan, Rhostryfan a Glanrhyd a gwobrywyd y plant oedd wedi dysgu’r darnau gosod llafur cof. Cafwyd unawd swynol dros ben gan Fflur Davies.

Cafwyd anerchiad pwrpasol a difyr gan y Parchedig Deian Evans. Trefnwyd y cyfarfod gan Mrs Eleri Williams, Rhostryfan, gyda Mrs Siwan Thomas yn cynorthwyo. Braf oedd gweld cefnogaeth cynifer o rieni’r Ysgol Sul.

plant Fflur

Yn y llun gwelir Gethin Rhys a Dewi Sion Rogers, Hannah Elin ac Iwan Meilyr Roberts, Owain Ynyr a Guto Meilyr Thomas, a Manon Griffin, ynghyd â’r Parchedig Deian Evans. Yn yr ail lun gwelir Fflur Davies.


Cyflwyno Siec
cyflwyno siec
Mrs Eleanor Williams (Llywydd y mis) yn cyflwyno siec o £450.00 i Melfyn a Glenda Jones, sef cyfraniad Cynulleidfa Horeb tuag at 'Cerddwn Ymlaen', Ambiwlans Awyr Cymru. Gwnaed hyn yn yr oedfa bore Sul, Medi 8fed pryd y cafwyd cyfarfod gweddi bendithiol, wedi ei drefnu gan lywydd y mis. Cymerwyd rhan gan Siwan Thomas, Miriam Amlyn, Nerys Evans, Eleanor Williams ac Ann Ethal Williams.


Yn ddiweddar, mae cynulleidfa Horeb hefyd wedi cyflwyno siec o £200.00 i'r Samariaid a £200.00 i helpu'r 'Stafell Fyw' (Wynford Ellis Owen, Caerdydd). Ymdrech gampus.


Y Te Mefus
te mefusAr brynhawn crasboeth ym mis Gorffennaf cynhaliwyd Te Mefus yn y capel pan ddaeth aelodau a chyfeillion capeli Rhostryfan a Rhosgadfan gynt ynghyd, i fwynhau te mefus a llawer o ddanteithion eraill.

Roedd yn achlysur hapus a phawb yn mwynhau clonc (a chanu) wrth y byrddau - rhai heb weld ei gilydd ers cryn amser. Diolch i'r gweinidog, y Parchedig Deian Evans, am y syniad, ac i garedigion Horeb am drefnu'r cyfan.


Aelodau Newydd
aelodau newyddBore Sul, 5ed Mai, llawenydd oedd derbyn Sara, Ifan a Megan Griffiths, Cefn Coch, Llanwnda yn gyflawn aelodau, gan ein gweinidog Y Parchedig Deian Evans. Cymerwyd rhan arweiniol gan yr ieuenctid a neges amserol a phwrpasol gan y gweinidog. Roedd cynulleidfa anrhydeddus yn bresennol .

Yn y gyfres o luniau gweler Sara, Megan ac Ifan ac hefyd Carys a John Griffiths a'r mab ieuengaf, Morgan, ynghyd a'r gweinidog. Cliciwch yma i weld y lluniau.

 


Apêl Viva Guatemala, Eglwys Bresbyteraidd Cymru
plantYn 2012 cafodd pob eglwys ar draws Cymru nod ar gyfer casglu swm penodol o arian (yn ôl nifer yr aelodaeth) ar gyfer Apêl Guatemala. Ein nod ni yn Horeb oedd £684.00 a braf yw cofnodi y cyflawnwyd y nod a thu hwnt.
Aeth plant, athrawon a rhieni’r Ysgol Sul ati i lenwi tiwbiau Smarties (ar ôl bwyta’r da-da!) gydag arian mân. Llwyddodd yr ymgyrch hon i gasglu £100.57 a mawr yw diolch yr eglwys iddynt oll am eu hymdrech.
Cyfanswm casgliad yr eglwys, gan gynnwys swm clodwiw yr Ysgol Sul, yw £700.00.

Diolch i bawb am gyfrannu’n hael tuag at waith Cymorth Cristnogol yn y wlad dlawd hon, Guatemale.

Yn y llun gwelir y plant yn cyflwyno’r tiwbiau llawn i swyddogion yr Ysgol Sul. O’r dde i’r chwith:
Owain, Dewi, Lois, Lucy, Guto, Fflur, Marged, Manon, Elliw, Mia.


Nadolig yn Horeb
Bore Sul, Rhagfyr 16eg, cynhaliwyd gwasanaeth o ddathliad y Nadolig gan aelodau’r Ysgol Sul, yn blant, ieuenctid ac oedolion. Hyfrydwch oedd tystio i neges y Geni ar newydd wedd, trwy lygaid anifeiliaid, angylion, doethion, Mair a Joseff. Cymerwyd rhan gan Bethan, Siwan, Nia, Elfyn, Haf, Dylan Huw a Jason (oedolion) a’r plant oedd Marged, Fflur (a ganodd unawd yn effeithiol), Manon, Iwan Meilir, Hannah, Elliw, Dewi, Gethin, Alaw, Owain Ynyr a Guto Meilyr, Lois ac Elan. Cyflwynwyd y stori yn ddeheig gan Fflur, Elin a Lucy. Darparwyd ‘paned a mince pies gan rieni eraill. Siwan Thomas oedd yn gyfrifol am y sgript. Cyflwynwyd y casgliad at apêl Guatemala Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

nadolig
nadolig 2
Pawb yn canu eu gorau glas
Jason, un o’r tadau, yn cynorthwyo

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Gwasanaeth Carolau
Nos Sul, Rhagfyr 23ain, cynhaliwyd noson o Garolau a Darlleniadau dan ofal pwyllgor Cylch Meithrin y pentref. Unwaith eto daeth tyrfa dda ynghyd a bu’r canu’n llawn bwrlwm ac afiaith. Cyflwynwyd y casgliad tuag at waith y Cylch Meithrin.


Blaenoriaid Newydd
blaenoriaid
Ddechrau Medi, etholwyd Mrs Eleanor Williams a Mrs Elen Ogwen Jones yn flaenoriaid yn eglwys Horeb. Nos Fawrth, 23ain Hydref, daeth y ddwy i Gapel Berea Newydd, Bangor, lle y cynhaliwyd y Gwasanaeth Ordeinio Blaenoriaid. Traddodwyd y cyngor gan Y Parchedig Brian Huw Jones, Llywydd y Gymdeithasfa yn y Gogledd a’r Parchedig Deian Evans yn llywyddu gan mai ef yw Llywydd Henaduriaeth Arfon eleni.


Yn y llun, o’r chwith i’r dde, gwelir Y Parchedig Brian Huw Jones, Mrs Eleanor Williams, Mrs Elen Ogwen Jones a’r Parchedig Deian Evans.


Ymgyrch Viva Guatemala
Bore Sul, 21ain Hydref, croesawyd Anna Jane Evans, Cymorth Cristnogol, i arwain yr oedfa a daeth athrawon a phlant yr Ysgol Sul yno hefyd. Trwy gymorth addasiad o’r gêm ‘Who Wants to be a Millionaire? profodd Anna Jane ein gwybodaeth am y wlad hon yn Ne America. Yna, disgrifiodd ei phrofiad yn ymweld â Guatemala a’r tlodi a’r diffyg breintiau a welodd yno, yn enwedig yn y ddarpariaeth feddygol. Daeth y cyfan yn fyw trwy gymorth y lluniau dadlennol a welwyd ganddi.

Mae apêl Eglwys Bresbyteraidd Cymru ‘Viva Guatemala’ wedi gosod nod i bob un eglwys ar gyfer 2012 a’n targed ni yn Horeb yw £700. Hyd yma, casglwyd £420 a hyderwn y cyrhaeddwn y targed erbyn diwedd Rhagfyr. Ymlaen â’r ymgyrch! Bydd y trysorydd, Mr Hugh Williams yn falch o dderbyn unrhyw gyfraniad.


Gwasanaeth Diolchgarwch
plantMor hyfryd oedd gweld y capel yn llawn ar gyfer y gwasanaeth Diolchgarwch, fore Sul 13eg Hydref. Paratowyd a chyflwynwyd y gwasanaeth gan athrawon a phlant yr Ysgol Sul ac roedd y gefnogaeth gan rieni a chyfeillion yr ardal yn wir wefreiddiol. Yr arweinydd oedd Bethan Williams a chafwyd cyfraniadau graenus gan Nia Wyn Roberts, Siwan Thomas, Elfyn Roberts, Leusa Sion

Cafwyd cyfraniadau unigol gan Lucy, Elin, Marged, Elliw a Cadi gyda Fflur yn canu’n swynol yr unawd ‘Fe welais i y deryn du’.
Braf oedd gweld y gwahanol oedrannau yn y grŵp canu.
Bu’r plant lleiaf yn cyflwyno’r llysiau, yn unigol ac yn eu dull dihafal eu hunain, sef Owain Ynyr, Guto Meilyr, Iwan, Hannah, Dewi, Gethin, Lois ac Elan
Y cyfeilydd oedd Dylan Huw, un o’r rhieni a rhoddwyd blodau hardd gan Medwen Williams, Rhandirmwyn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Gymanfa Plant Dosbarth Brynrodyn
plantPrynhawn Sul, 30 Medi aeth nifer dda o blant Ysgol Sul Horeb i Gymanfa Plant Dosbarth Brynrodyn a gynhaliwyd yng nghapel Bryn Rhos. Yn y llun, fe’u gwelir yn cyflwyno eu heitem gerddorol. Canodd Fflur Davies, Pencaenewydd yn swynol ac effeithiol yn y gwasanaeth dechreuol. Derbyniodd 8 o blant wobrau am adrodd eu llafur cof, sef:

Dan 4 a 5 oed (ysgol feithrin a dosbarth derbyn):
Lois Lloyd Rhoslan, Gethin Rhys Rogers Tyddyn Canol, Guto Meilir Thomas Arfryn, Hana Elin Roberts Blaen y Waen, Dewi Sion Rogers Tyddyn Canol.

Dan 6 oed (blwyddyn 1): Owain Ynyr Thomas Arfryn, ac Iwan Meilir Roberts Blaen y Waen.
Dan 7 oed (blwyddyn 2): Marged Elin Sion Bowydd.

susan ac eleri
Yr arweinydd oedd Susan Williams, Llanrug (ar y chwith) a threfnwyd y cyfan yn effeithiol gan un o aelodau Horeb, Eleri Williams (ar y dde). Siwan Thomas, un o’r mamau a drefnodd y taflenni.

Llywydd y prynhawn oedd Mrs Mary Davies, Brynrodyn a chafwyd anerchiad pwrpasol gan y gweinidog, y Parchedig Deian Evans.
Diolch i bawb a fu’n hyfforddi’r plant ac yn sicrhau Cymanfa lwyddiannus.

 


Llongyfarchion
Llongyfarchiadau i'r Dr Gareth Evans, Bryn Melyn, Rhostryfan ar ennill doethuriaeth yn ddiweddar. Hefyd ar ei benodiad i swydd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Pob dymuniad da iddo.

Cydymdeimlad
Cydymdeimlir a Mr Alwyn Evans a'r teulu, Bryn Melyn, yn eu profedigaeth o golli mam, nain a hen-nain annwyl,
Mrs Rhiannon Evans, Rhiwlas.


Bedyddiadau diweddar:

bedyddio Lois

 

Bore Sul, 27 Mai, bedyddiwyd Lois Roddick-Williams, merch Alison ac Arwel Roddick-Williams, Gorwel, Rhostryfan, gan y gweinidog, Y Parchedig Deian Evans. Braf oedd gweld cymaint o’r teulu’n bresenool yn yr oedfa.

 

 

bedyddio dafydd arthur

Bore Sul, Gorffennaf 1af, bedyddiawyd Dafydd Arthur, mab Sioned a Trystan James-Bevan, gan y gweinidog, Y Parchedig Deian Evans. Hyfrydwch o'r mwyaf oedd croesawu perthnasau a chyfeillion y teulu, sy'n byw yn Ty’n-Ffrwd, Rhos Isa.

 

 


Cyfarfod Cymorth Cristnogol: Mai 9fed

plantCynhaliwyd cyfarfod i gychwyn ymgyrch Cymorth Cristnogol plwyfi Llandwrog a Llanwnda yng nghapel Horeb, Rhostryfan nos Fercher Mai 9fed. Roedd y gwasanaeth dechreuol effeithiol dan ofal plant ac athrawon Ysgol Sul Horeb ac yn cynnwys darlleniadau, gweddïau, canu swynol y plant, a chyflwyniad sleidiau ar y sefyllfa yn Sierra Leone.

Roedd y cyfan dan ofal Bethan Williams, Haf Griffin gyda Dylan Huw yn cyfeilio. Yn y llun gwelir Fflur Davies, Elliw Hunt, Manon Griffin a Lucy Owen. Cymerwyd rhan hefyd gan Marged Williams, Bowydd.


Cyfarfod Cysegru'r Piano

cysegru pianoBore Sul, 26ain Chwefror trefnwyd gwasanaeth o fawl effeithiol gan aelodau, athrawon a rhieni’r Ysgol Sul, ar y cyd â’r gweinidog, y Parchedig Deian Evans. Gwasanaeth ydoedd i gysegru’r piano newydd a brynwyd yn ddiweddar at waith yr Ysgol Sul. Cafwyd datganiadau ar y piano gan Anest, Fflur ac Awen ac unawd safonol gan Fflur Davies.

Cyfeiliwyd i ganu bywiog a soniarus y plant gan Dylan Huw Jones, gyda Catrin Jones a Ffion Hughes ar y ffliwt. Traddodwyd neges bwrpasol gan y gweinidog ac roedd swm y casgliad tuag at waith yr Ysgol Sul yn anrhydeddus.

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Clwb Ieuenctid Eglwysi Bro Lleu

Mae y clwb wedi ei sefydlu ers dwy flynedd. Cynhelir y clwb bob dydd Mawrth rhwng pedwar a chwech o’r gloch y prynhawn. Trefnir amrywiaeth o weithgareddau hwyliog ar gyfer yr aelodau, yn gemau, gweithgareddau elusennol, gwaith creadigol ac, wrth gwrs, cyfle i adnabod Crist yn well.

Mae croeso i unrhyw un rhwng 11 a 16 mlwydd oed ymaelodi.

Am wybodaeth pellach cysylltwch a’r Gweinidog, y Parch. Deian Evans.

Cyhoeddiadau Horeb Rhostryfan 2013 - cliciwch yma

Casgliadau Horeb Rhostryfan 2013 - cliciwch yma

 

Isod mae lluniau Horeb, Rhostryfan. I weld y lluniau i gyd - cliciwch yma

mosaig

Cliciwch yma i weld lluniau o Horeb

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01286 676435
E-bost: post@henaduriaetharfon.org