Jerusalem, Eglwys Unedig Bethesda

 

image

Enw’r Eglwys: Eglwys Unedig Jerusalem, Bethesda

Lleoliad a Chôd Post yr Eglwys: Stryd Fawr, Bethesda. LL57 3AR

Gweinidog yr Eglwys: Y Parchedig Geraint Hughes

 Swyddogion yr Eglwys:

  • Ysgrifennydd - Mr Walter W Williams, 14 Erw Las, Bethesa (e-bost)
  • Ysgrifennydd Cyhoeddiadau - Mrs Alwena Puw, Arllechwedd, Allt Penybry, Bethesda (e-bost)
  • Trysorydd - Mr Emyr Roberts
  • Mrs Glenys Lloyd Jones
  • Mrs Gwenno Evans
  • Mrs Jean Ogwen Jones
  • Mrs Eurwen Morris
  • Mrs Ceri Dart

Amseroedd Cyfarfodydd yr Eglwys:
Dydd Sul:- 10 am a 5 pm
Nos Fawrth:- Seiat 6 pm
Bore Iau:- ‘Llenwi’r Cwpan’ (Paned a Sgwrs) 10 - 12

Adeiladwyd y capel gan y Methodistiaid Calfinaidd yn 1842-3. Addaswyd yr adeilad yn 1872-75 ac ychwanegwyd yr organ fawr, a brynwyd oddi wrth Neuadd y Dref, Huddersfield, yn 1903. Mae’r capel yn adeilad sgwâr o’r tu allan, gyda chyntedd ar y tu blaen, ac ysgoldai helaethyn y cefn. Mae pensaerniaeth mewnol y capel yn drawiadol, gan ei fod wedi ei seilio ar gynllun “amphitheatre” gyda galeri uwchben y rhesi cefn, a sedd gron yn ogystal â sedd fawr, o flaen y pulpud cerfiedig hardd. Dywedir mai yn y sedd gron y byddai’r gerddorfa yn cyfeilio yn y gwasanaethau, cyn bod yr organ yn ei lle. Yn ddiweddarach bu’r plant yno yn adrodd eu hadnodau ar fore Sul.

Mae’r capel wedi’i gofrestru gan CADW (Gradd 1) fel capel ar raddfa ryfeddo, gyda phensaerniaeth arbennig.

Daeth yr Eglwys Unedig i fodolaeth yn y 90 au cynnar, pan gaewyd Capeli Gerlan a Charneddi ac yr ymunodd yr aelodau gydag aelodau Capel Jerusalem. Erbyn hyn mae aelodau capeli Brynteg, Peniel Llanllechid, Siloam (Wesleaid) a hefyd gapel Penygroes, Tregarth wedi ymuno â ni yn Jerusalem.

10:07:13 AMBIWLANS AWYR

cyflwyno siec

Dyma aelodau o Glwb Celf Eglwys Jerusalem yn cyflwyno siec o £200 (elw noson goffi) i Eifion Jones ar gyfer yr Ambiwlans Awyr.

 

 

 

 

Enw’r Ysgol Sul: Ysgol Sul Eglwys Unedig Jerusalem

Lleoliad yr Ysgol Sul: Capel Jerusalem, Bethesda

Arolygwr: Mrs Alwenna Jones Puw, Arllechwedd, 3 Cefn y Bryn, Bethesda LL57 3BE 01248 601 148

Athrawon: Lowri Watcyn Roberts, Caren Brown, Linda Brown, Lynne Ellis, Mary Jones, Alwenna Williams, Alwenna Puw a Sioned Williams.

Dosbarthiadau, neu Drefn yr Ysgol Sul: 3 Dosbarth Enfys, Seren a Gwawr

Holl athrawon a chynorthwywyr wedi eu Gwirio efo’r CRB: Do

Digwyddiadau: Gwasanaethau Gwylddewi, Sul y Blodau, Diolchgarwch a’r Nadolig

Enw’r Clwb: Clwb Nos Fawrth

Lleoliad: Festri Capel Jerusalem, Bethesda

Amser a noson y mae’n cyfarfod: Nos Fawrth am 7 pm ar ôl y Seiat

Arweinydd:
Lowri Watcyn Roberts – 01248 600 490
Alwenna Jones Puw - 01248 601 148

Holl arweinwyr a chynorthwywyr wedi eu Gwirio efo’r CRB: Do

Digwyddiadau: Pob Math fel bo’r galw

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

 

 

LluniauLluniau Diweddaraf

Henaduriaeth Arfon ar flickr.com
 

CysylltuManylion Cyswllt

Cyfeiriad:Y Parchedig Ddr Elwyn Richards, Plas Bach, 70 Cae Gwyn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1LL.
Ffôn: 01248 370463
E-bost: post@henaduriaetharfon.org